Avtalsvillkor P&K TimeApp

Senast uppdaterad: 2016-06-23

1. Allmänna villkor
TimeApp (nedan kallad Tjänsten) tillhandahålls av företaget P&K TimeApp AB, organisationsnummer 556460-3669 (nedan kallad Leverantören) till företag och organisationer (ej konsument). I denna avtalstext kallas Du/Ditt företag för Kunden. Leverantören och Kunden kallas varför sig även för Part och gemensamt för Parterna.Tjänsten beskrivs på Leverantörens hemsida. Den erbjuds i sitt grundutförande, men Leverantören äger rätt att förändra, utveckla och uppgradera såväl grundutförandet av Tjänsten som förekommande anpassade versioner av och funktioner i Tjänsten. Leverantören använder en i Sverige belägen tredje part för drift av Tjänsten.

2. Giltighet
Tillgång till Tjänsten (nedan kallad Nyttjanderätt) erhålls genom tecknande av abonnemang via Leverantörens hemsida (http://www.timeapp.se) varvid villkoren i detta avtal anses accepterade av Kunden.

Priset för Nyttjanderätten baseras på antal användare som har tillgång till Tjänsten.

Avtalet gäller från och med att Leverantören bekräftat Kundens abonnemang och tillsvidare med en avtalstid som motsvarar det betalningsintervall som Kunden valt för Nyttjanderätten vid tecknande av abonnemanget. Nyttjanderätten löper från det datum då Kunden erhållit inloggningsuppgifter för Tjänsten av Leverantören.

Vid avtalsperiodens slut eller vid förändringar i abonnemanget som Kunden själv genomför, t ex genom att ändra periodicitet eller antal användare, förlängs avtalet automatiskt med motsvarande avtalsperioder tills någon av Parterna säger upp avtalet. Tjänsten får ej överlåtas utan Leverantörens skriftliga tillåtelse.

Den som beställer Tjänsten enligt detta avtal för Kundens räkning, intygar att denne är behörig att med bindande verkan ingå avtal för Kunden.

Uppsägning från Kunds sida genomförs via abonnemangssidan i Tjänsten. Nyttjanderätten upphör då med omedelbar verkan vid den tidpunkt som Kunden anger. Uppsägningar via andra tillvägagångssätt räknas ej som uppsägning. Redan inbetalda avgifter för Nyttjanderätt vid tiden för uppsägningen återbetalas ej, om inte Parterna kommer överens om annat.

Uppsägning från Leverantören ska göras skriftligen via post eller e-post senast 30 dagar innan Nyttjanderätten kan upphöra.

Om detta avtal upphör att gälla, upphör samtidigt all rätt för Kunden att använda Tjänsten.

3. Betalning
Betalning för Tjänsten ska erläggas enligt vid tidpunkten för betalning gällande prislista för Tjänsten. Aktuell prislista framgår av abonnemangssidan och publiceras på Leverantörens hemsida.

Betalning ska göras i förskott för det betalningsintervall som Kunden har valt. Betalning kan ske genom debitering av ett giltigt betal- eller kreditkort, eller mot faktura (fakturaavgift 35 kr exkl. moms). Alla korttransaktioner och fakturor hanteras av Leverantörens partner inom betallösningar (PayEx). Fakturor skickas direkt till Kund via e-post. Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå enligt lag. Fakturapåminnelser (påminnelseavgift 60 kr) skickas ut via post till Kundens kontaktadress. Kunden kan även komma att meddelas om förfallna fakturor i Tjänsten. Leverantören har rätt att stänga av Nyttjanderätten för Kunden om Kunden trots påminnelse inte betalat faktura.

Det är Kundens skyldighet att se till så att Leverantören har en korrekt och fungerande e-postadress till Kunden. Kunden ska omgående meddela om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 14 dagar från fakturans utskriftsdatum förfaller Kundens rätt till sådan invändning.

4. Leverantörens ansvar
Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten till Kunden enligt detta avtal. Leverantören kan dock inte garantera att Tjänsten tillhandahålls felfritt och utan störningar och är ej ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, brister, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande i Tjänsten. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada som t ex utebliven vinst, minskad produktion och omsättning, förlust och förvanskning av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av Tjänsten. Leverantören är ej skadeståndsskyldig om tredje part gör intrång i Leverantörens datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information som hanteras i Tjänsten. Leverantören ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust och är befriad från ansvar för avbrott eller störningar som beror på omständigheter utanför Leverantörens kontroll, exempelvis men inte begränsat till blixtnedslag, brand, inbrott, översvämning, kommunikationsstörningar eller strejk (force majeure).
Vid händelse av avbrott, som gör att Tjänsten ej går att nå, är Kunden införstådd med att Leverantören kommunicerar aktuell status på felsökning och arbete via kanaler som t ex e-post, Twitter (https://twitter.com/pktimeapp) och Facebook (https://facebook.com/timeapp).

5. Kundens ansvar
Kunden åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med villkoren i detta avtal och Leverantörens instruktioner. Kunden förbinder sig att förvara och hantera lösenord och därtill hörande instruktioner skyddade från obehörig åtkomst och omedelbart meddela Leverantören om det föreligger risk att någon utomstående fått tillgång till Tjänsten eller sådan information. Kunden åtar sig att via abonnemangssidan i Tjänsten själv ändra nödvändiga uppgifter såsom kontaktuppgifter, e-postadress och faktureringsadress etc.

Kunden är införstådd i att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig att hålla Leverantören skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Leverantören med anledning av Kundens användning av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller otillåten behandling av personuppgifter.

6. Ändringar
Leverantören äger rätt att ändra avtalsvillkor, avgifter för Nyttjanderätt eller Tjänstens omfattning och ändringarna publiceras på Leverantörens hemsida. Ändringarna anses antagna av Kund vid fortsatt användande av Tjänsten. Prisändringar realiseras vid det tillfälle en ny betalningsperiod påbörjas.

7. Sekretess
Leverantören hanterar all information om sina Kunder konfidentiellt för att värna om Kundens integritet. Leverantören äger dock rätt att i marknadsföringssyfte uppge Kunden som en av Leverantörens kunder. Läs mer om hur Tjänsten och Leverantören hanterar Kundens uppgifter i dokumentet Integritetspolicy som finns att läsa på http://www.timeapp.se/integritet.

När det specifikt gäller Advokatsamfundets medlemmar har Leverantören tagit del av Advokatsamfundets interna utredning; Externa IT-tjänster vid Advokatverksamhet [1] och delar helt och fullt vad som där framgår och föreslås.
Under punkt 2.4 Överväganden och rekommendationer finns 12 krav och/eller rekommendationer, som en advokatbyrå bör ställa på leverantörer av molntjänster eller andra former av externa IT-lösningar.
Leverantören ansluter sig helt till vad som där sägs och rekommenderas.

[1 = https://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Advokatyrket/Rapport_Arbetsgruppen_slutlig.pdf]

8. Personuppgifter
Leverantören registrerar personuppgifter och annan information om Kunden i den utsträckning det behövs för att Leverantören ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Kunden. Leverantören är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och Kunden medger att de får behandlas i enlighet med avtalet. Kunden äger rätt att en gång per år begära ett registerutdrag från Leverantören för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om Kunden. Leverantören ska, om Kunden så begär, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Kunden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i relation till Kundens nyttjande av Tjänsten. Leverantören är Kundens personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter med instruktion att behandla dem i Tjänsten i enlighet med avtalet. Det åligger Kunden att tillse att Kunden har laglig grund för behandling av personuppgifter och att övriga krav i personuppgiftslagen följs, exempelvis i förhållande till Kundens kunder. Kunden är medveten om att Tjänsten driftas av tredje part till vilken personuppgifter kan komma att överföras.

9. Tillgänglighet
Tjänsten har ett tillgänglighetsmål om 99,00% under 24 timmar per dygn. Under perioden 2015-05-01 till 2016-05-01 hade Tjänsten en tillgänglighet på 99,96%. Våra mätningar utförs av Pingdom AB och nertiden/avbrotten i Tjänsten inkluderar även planerade driftstopp.

10. Tvister
Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras enligt svensk rätt i allmän domstol med Nyköpings tingsrätt som första instans.

Kontakter
P&K TimeApp AB
Torpvägen 12
641 34 Katrineholm

info@timeapp.se
www.timeapp.se