1. Allmänna villkor

1.1 TimeApp (nedan kallad Tjänsten) tillhandahålls av företaget P&K TimeApp AB, organisationsnummer 556460-3669 (nedan kallad Leverantören) till bolag, enskild firma eller annan juridisk person. I denna avtalstext kallas Du/Ditt företag för Kunden.

1.2 Leverantören och Kunden kallas var för sig även för Part och gemensamt för Parterna.

1.3 Tjänsten beskrivs på Leverantörens hemsida. Den erbjuds i sitt grundutförande, men Leverantören äger rätt att förändra, utveckla och uppgradera såväl grundutförandet av Tjänsten, som förekommande anpassade versioner av och funktioner i Tjänsten. Efter överenskommelse med Leverantören kan Kunden beställa en speciellt anpassad version av Tjänsten, nedan kallad Kundanpassad Tjänst, som lyder under samma villkor som ordinarie Tjänst, om inte annat skriftligt överenskommits.

2. Giltighet

2.1 Tillgång till Tjänsten (nedan kallad Nyttjanderätt) erhålls genom tecknande av Abonnemang via Leverantörens hemsida (https://www.timeapp.se), eller via av Leverantören godkänd partner, varvid villkoren i detta avtal aktivt ska accepteras av Kunden. En förteckning över godkända partners finns att hitta på Leverantörens hemsida: https://www.timeapp.se/partners.

2.2 Nyttjanderätten inleds med en kostnadsfri demoperiod på fjorton (14) dagar. Därefter behöver Kunden teckna ett abonnemang på Tjänsten för att Nyttjanderätten ska fortsätta gälla.
Om Kunden inte väljer att teckna ett Abonnemang, dras Nyttjanderätten tillbaka och åtkomst till Tjänsten är då begränsad till sektionen Köp TimeApp, som visas direkt efter Kunden loggat in på Tjänsten via sin webbläsare. Efter 12 månader raderas Kundens konto på Tjänsten, om inte annat skriftligt överenskommits. Vid köp av Nyttjanderätt via annan part än Leverantören, utgår ingen demoperiod, om inte annat skriftligt överenskommits.

2.3 Priset för Nyttjanderätten baseras på antal användare som har tillgång till Tjänsten och framgår av prislistan, som presenteras under sektionen “Köp TimeApp” alternativt “Abonnemang” som visas i huvudmenyn efter att Kunden loggat in på Tjänsten via sin webbläsare. Om Nyttjanderätten tillhandahållits av annan part än Leverantören, hänvisas Kunden till den parten för information om priser.

2.4 Avtalet gäller från och med att Leverantören bekräftat Kundens demokonto och/eller abonnemang och tillsvidare med den avtalstid, som motsvarar det betalningsintervall som kunden valt för Nyttjanderätten vid tecknande av abonnemanget. Nyttjanderätten och Avtalet i sin helhet löper från det datum då Kunden erhållit inloggningsuppgifter för Tjänsten av Leverantören.

2.5 Vid avtalsperiodens slut eller vid förändringar i abonnemanget, som Kunden själv genomför, t ex genom att ändra periodicitet eller antal användare, förlängs avtalet automatiskt med motsvarande periodicitet tills någon av Parterna säger upp avtalet.

2.6 Tjänsten får ej överlåtas utan Leverantörens skriftliga tillåtelse.

2.7 Den som beställer Tjänsten enligt detta avtal för Kundens räkning, intygar att denne är behörig att med bindande verkan ingå avtal för Kunden.

3. Uppsägning

3.1 Uppsägning från Kunds sida genomförs via abonnemangssidan i Tjänsten. Nyttjanderätten upphör då att gälla från och med den nuvarande betalningsperiodens slut. Uppsägningar via andra tillvägagångssätt räknas ej som uppsägning. Om Nyttjanderätten erhållits via annan part än Leverantören, sker Uppsägningen av tjänsten genom kontakt med den aktuella parten.

3.2 Redan inbetalda eller fakturerade avgifter för Nyttjanderätt vid tiden för uppsägningen återbetalas ej, om inte Parterna skriftligt kommer överens om annat.

3.3 Utebliven betalning är ej att betrakta som uppsägning av Tjänsten. Alla kostnader i samband med förnyelse av abonnemang, ska regleras till fullo av Kunden.

3.4 Uppsägning av Avtalet från Leverantören ska göras skriftligen via post eller e-post senast 30 dagar innan Nyttjanderätten kan upphöra. När detta avtal upphör att gälla, upphör samtidigt all rätt för Kunden att använda Tjänsten.

3.5 Leverantören äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om Kunden:
a) använder Tjänsten i strid med detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar från skriftlig anmodan därom;
b) i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet; eller
c) använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka Leverantören eller tredje man skada.

4. Betalning

4.1 Betalning för Tjänsten ska erläggas enligt vid tidpunkten för betalning gällande prislista för Tjänsten. Aktuell prislista framgår av abonnemangssidan och publiceras även på Leverantörens hemsida. Detta gäller endast i de fall då Kunden erhållit Nyttjanderätt direkt från Leverantören. Om så inte skett, får Kunden vända sig till den part som tillhandahållit Nyttjanderätten, för att få information om betalning och priser. Detta gäller även för punkterna 4.2 till och med 4.8.

4.2 Betalning ska göras i förskott för det betalningsintervall som Kunden har valt. Betalning kan ske genom debitering av ett giltigt betal- eller kreditkort, eller mot faktura (fakturaavgift tillkommer).

4.3 Alla korttransaktioner och fakturor hanteras av leverantörens partner inom betallösningar (fn Swedbank Pay / Fortnox ). Vid ett eventuellt byte av partner för betallösningar kommer kunden att meddelas detta via e-post, via post eller via hemsidan.

4.4 Vid misslyckade kortbetalningar, t ex när Kunden glömt bort att förnya sitt registrerade betal-/kreditkort eller där täckning saknas vid tillfället för transaktionen, förbehåller sig Leverantören rätten att istället fakturera Kunden för fortsatt tillgång till Tjänsten, med betalningsintervallet 6 månader. Efter en misslyckad kortbetalning har Kunden 24 timmar på sig att registrera ett fungerande kort, innan en faktura skickas ut för betalning.

4.5 Fakturor skickas direkt till Kund via e-post, om inte annat skriftligt överenskommits.

4.6 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt lag. Fakturapåminnelser skickas ut via post till Kundens kontaktadress.
Kunden kan även komma att meddelas om förfallna fakturor genom ett meddelande i Tjänsten.

4.7 Leverantören har rätt att stänga av Nyttjanderätten för Kunden om Kunden trots påminnelse inte betalat ställd faktura.

4.8 Det är Kundens skyldighet att se till så att Leverantören har en korrekt och fungerande e-postadress till Kunden. Kunden ska omgående meddela om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 14 dagar från fakturans utskriftsdatum, förfaller Kundens rätt till sådan invändning.

5. Leverantörens ansvar

5.1 Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten till Kunden enligt detta avtal. Leverantören kan dock inte ensidigt garantera att Tjänsten tillhandahålls felfritt och utan störningar och är ej ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, brister, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande i Tjänsten.

5.2 Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada som t ex utebliven vinst, minskad produktion och omsättning, förlust och förvanskning av data, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av Tjänsten. Leverantören är ej skadeståndsskyldig om tredje part gör intrång i Leverantörens datorresurser och skaffar sig tillgång till, eller förstör eller förvanskar information som hanteras i Tjänsten.

5.3 Leverantören ansvarar inte i något fall för skador som beror på:
a) Kundens användning av Tjänsten i strid med Leverantörens instruktioner eller detta avtal;
b) Kundens användning av Tjänsten för annat ändamål än för vilket det är avsett;
c) att Kunden företagit ändringar av Tjänsten utan Leverantörens skriftliga medgivande;
d) fel i Kundens hårdvara eller fel orsakade av Kundens IT-miljö; eller
e) handhavandefel av Kunden;

5.4 Leverantörens skadeståndsansvar ska därutöver, under alla omständigheter, vara begränsat till ett belopp motsvarande den avgift för Tjänsten som är hänförlig till det kalenderår då skadan inträffat.

5.5 Leverantören ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust och är befriad från ansvar för avbrott eller störningar, som beror på omständigheter utanför Leverantörens kontroll, exempelvis men inte begränsat till blixtnedslag, brand, inbrott, översvämning, kommunikationsstörningar eller strejk (force majeure).

5.6 Vid händelse av avbrott, som gör att Tjänsten ej går att nå, är Kunden införstådd med att Leverantören kommunicerar aktuell status på felsökning och arbete via kanaler som t ex e-post, hemsidan (https://timeapp.se) och Facebook (https://facebook.com/timeapp).

6. Kundens ansvar

6.1 Kunden åtar sig att använda Tjänsten i enlighet med villkoren i detta avtal och Leverantörens eventuella instruktioner. Kunden administrerar på egen hand användningen av Tjänsten, utöver vad som uttryckligen åligger Leverantören enligt detta avtal. Kunden äger inte rätt att sammanfoga eller infoga Systemet i andra system.

6.2 Kunden förbinder sig att förvara och hantera informationen om lösenord och därtill hörande instruktioner skyddade från obehörig åtkomst och omedelbart meddela Leverantören om det föreligger risk att någon utomstående fått tillgång till Tjänsten eller sådan information.

6.3 Kunden åtar sig att via abonnemangssidan i Tjänsten själv ändra nödvändiga uppgifter såsom kontaktuppgifter, e-postadress och faktureringsadress etc, för att se till att de är korrekta. Leverantören förbehåller sig rätten att själv ändra felaktiga uppgifter och debitera Kunden för eventuellt administrativt merarbete.

6.4 Kunden åtar sig därutöver att särskilt svara för:
a) fel eller brister i programvara som ägs av Kunden eller som Kunden har rätt att nyttja enligt avtal med tredje man;
b) säkerhetskopiering av sådan data som tillhandahåller i Tjänsten (”Kunddata”);
c) att Kunddata är fri från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod samt att Kunddata eller Kunden nyttjande av Tjänsten i kan skada Leverantören och/eller Tjänsten; och
d) att omgående informera Leverantören vid upptäckta intrång eller försök till intrång som kan påverka Tjänsten.

6.5 Kunden är införstådd i att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig att hålla Leverantören skadeslös avseende samtliga krav från tredje man, som riktas mot Leverantören med anledning av Kundens användning av Tjänsten, innefattande, men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller otillåten behandling av personuppgifter.

7. Ändringar

7.1 Leverantören äger rätt att ändra avtalsvillkor, avgifter för Nyttjanderätt eller Tjänstens omfattning och funktionalitet. Ändringarna publiceras på Leverantörens hemsida. Ändringarna anses antagna av Kund vid förnyat abonnemang och vid ett fortsatt användande av Tjänsten.

7.2 Prisändringar realiseras vid det tillfälle en ny betalningsperiod påbörjas.

8. Immateriella Rättigheter

8.1 Samtliga immateriella rättigheter avseende Tjänsten, inklusive uppdateringar, uppgraderingar, utökningar, nya versioner och tilläggsprogram, Kundanpassad Tjänst samt alla anpassningar och versioner av dessa, tillkommer Leverantören, och i förekommande fall dennes leverantörer och/eller licensgivare. Leverantören förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen upplåtits till Kunden enligt detta Avtal.

8.2 Kunden förbinder sig att inte på egen hand eller genom annan, direkt eller indirekt, försöka registrera, använda eller göra intrång i Leverantörens patent, upphovsrätter, varumärken, handelsnamn eller andra immateriella rättigheter, med undantag för vad som uttryckligen följer av detta Avtal. Kunden förbinder sig vidare att skriftligen underrätta Leverantören om Kunden får kännedom om försök till sådan registrering, användning eller intrång av tredje part. Avtalet ska således inte tolkas som att det till förmån för Kunden skapar eller upplåter någon rättighet, äganderätt, intresse eller licens till patent, upphovsrätt, varumärke, handelsnamn, logotyp, symbol eller annan skyddad rättighet som ägs eller kontrolleras av Leverantören.

9. Sekretess

9.1 Leverantören hanterar all information om sina Kunder konfidentiellt, för att värna om Kundens integritet. Leverantören äger dock rätt att i marknadsföringssyfte uppge Kunden som en av Leverantörens kunder, så länge Kunden ej skriftligen motsatt sig det.
Leverantören åtar sig att upprätta ett sekretessavtal med all personal såväl egen personal som externa uppdragstagare, som kan komma i kontakt med Kundens data. Läs mer om hur Tjänsten och Leverantören hanterar Kundens uppgifter i dokumentet Integritetspolicy, som finns att läsa på https://www.timeapp.se/integritet.

9.2 Varje Part kan i vissa fall få del av konfidentiell information från den andra Parten. Med “Konfidentiell information” avses varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften har dokumenterats eller inte, som en Part överlämnar till den andra Parten direkt eller indirekt, skriftligen eller muntligen. Parterna förbinder sig att inte lämna ut sådan Konfidentiell information till någon tredje part utan andra Partens godkännande, eller om så krävs av gällande bestämmelser enligt lag eller myndighetsbeslut. Parterna ska skydda Konfidentiell information med samma omsorg, som mottagande part skyddar egen Konfidentiell information av motsvarande art.

9.3 Parterna förbinder sig att endast göra Konfidentiell information tillgänglig för de anställda och/eller externa uppdragstagare, som behöver tillgång till informationen, för att fullgöra uppdraget. Parten åtar sig att upprätta sekretessförbindelse och på lämpligt sätt, säkra att sekretess enligt detta avtal efterlevs av den anställde och/eller uppdragstagaren.

9.4 Som icke-konfidentiell information anses;
a) Information som är allmän kännedom och som Parten förvärvat lagligt på annat sätt än genom brott mot Avtalet.
b) Information som Parten redan hade kännedom om innan Avtalet ingicks.
c) Information som Parten mottar från tredje part utan sekretessförbindelse.
d) Information som Parten utvecklat självständigt utan användning av Konfidentiell information.

9.5 All Konfidentiell information och rättigheter är och ska förbli den Överlämnande Partens egendom.

10. Personuppgifter

10.1 Vid Kundens nyttjande av Tjänsten enligt detta avtal kommer Leverantören behandla personuppgifter för Kundens räkning. Parterna har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att reglera Leverantörens rättigheter och skyldigheter som personuppgiftsbiträde och Kundens rättigheter och skyldigheter som personuppgiftsansvarig.

10.2 Leverantören är dock personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behövs, för att fullgöra sitt kontraktuella åtagande gentemot Kunden. Läs mer om hur Leverantören behandlar personuppgifter här (https://www.timeapp.se/integritet).

11. Tillgänglighet

11.1 Tjänsten har ett tillgänglighetsmål om 99,00% under 24 timmar per dygn. Våra mätningar utförs av Uptrends LLC och nertiden/avbrotten i Tjänsten inkluderar även planerade driftstopp.

12. Tvister

12.1 Tvister i anledning av detta avtal ska avgöras enligt svensk rätt i allmän domstol med Nyköpings tingsrätt som första instans.

Senast uppdaterad 2022-06-21

Kontakt

P&K TimeApp AB
Torpvägen 12
641 34 Katrineholm

info@timeapp.se
www.timeapp.se

Personuppgiftsbiträdesavtal

1. Parter
1.1
Detta avtal (nedan benämnt Biträdesavtal) träffas mellan P&K TimeApp AB, org.nr 556460-3669 (nedan kallad Personuppgiftsbiträde) och Kunden (nedan kallad Personuppgiftsansvarig).

2. Definitioner
2.1 Behandling av personuppgifter
Åtgärder som vidtas i fråga om behandling av personuppgifter oavsett dess form och gränssnitt.
2.2 Personuppgiftsansvarig
Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål, metod och medel för behandlingen av personuppgifter.
2.3 Personuppgiftsbiträde
Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
2.4 Om annat inte framgår av detta Biträdesavtal, ska begrepp som används i detta Biträdesavtal tolkas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3. Syfte
3.1 Parterna har träffat ett avtal avseende Personuppgiftsbiträdets tillhandahållande av tjänster till Personuppgiftsansvarig (”Huvudavtalet”). De tjänster som tillhandahålls enligt Huvudavtalet kommer att innebära att Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.
3.2 Syftet med detta Biträdesavtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med Dataskyddsförordningens krav (GDPR, eller Europaparlamentets och -rådets förordning EU 2016/679) och enligt vad som överenskommits i detta Biträdesavtal .

4. Instruktioner
4.1 Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighet med den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner, såvida inte annat följer av tillämplig dataskyddslagstiftning .
4.2 Den Personuppgiftsansvariges ursprungliga instruktioner till Personuppgiftsbiträdet om behandlingens form och varaktighet, behandlingens karaktär och ändamål, typ av personuppgifter och kategorier av registrerade uppgifter anges i detta Biträdesavtal och i Bilaga 1 – Instruktioner för behandling av personuppgifter.
4.3 För det fall Personuppgiftsbiträdet saknar instruktioner, som denne bedömer är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden, ska Personuppgiftsbiträdet, utan dröjsmål, informera Personuppgiftsansvarig om detta och invänta instruktioner.

5. Personuppgiftsbiträdets åtagande
5.1 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att tillämpa gällande svensk lagstiftning och förekommande EU-direktiv vid personuppgiftsbehandlingen.
5.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång till uppgifterna, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
5.3 Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifterna eller annan information om personuppgiftsbehandlingen till tredje man annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande kan krävas enligt lag.
5.4 För det fall myndighet eller annan tredje man begär ut information från Personuppgiftsbiträdet som rör personuppgiftsbehandlingen ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådan framställan till Personuppgiftsansvarig, om inte annat följer av svensk eller europeisk lag, myndighetsbeslut eller domstols dom eller beslut. Personuppgiftsbiträdet ska vid behov assistera Personuppgiftsansvarig med att ta fram information som begärts av tredje man.
5.5 Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda Personuppgiftsansvarig eller agera för Personuppgiftsansvarigs räkning gentemot tredje man, om ej annat skriftligt överenskommits.
5.6 Personuppgiftsbiträdet ska, i den utsträckning som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner i varje enskilt fall, bistå den Personuppgiftsansvarige vid fullgörandet av dennes skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

6. Säkerhet
6.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta erforderliga säkerhetsåtgärder enligt gällande lag och tillämplig praxis, för att skydda personuppgifter.
6.2 Personuppgiftsbiträdet intygar att dennes verksamhet i alla delar sköts på ett sätt som säkerställer efterlevnad av personuppgiftslagens krav på adekvat säkerhetsnivå. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa myndighetsbeslut gällande säkerhetsåtgärder för personuppgiftshanteringen.
6.3 Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsansvarig vid upptäckt av eller misstanke om obehörig åtkomst av personuppgifterna.
6.4 För att kunna säkerställa att Personuppgiftsbiträdet vidtar tillräckliga säkerhetsåtgärder har Personuppgiftsansvarig rätt till nödvändig insyn i Personuppgiftsbiträdets verksamhet, system och personuppgiftshantering. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål, på Personuppgiftsansvariges begäran, tillhandahålla Personuppgiftsansvarig med den information denne behöver, för att kunna utöva sin insyn under förutsättning att de personer som utför granskningen ingår lämpliga sekretessavtal.
6.5 Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast sådan personal som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att kunna fullgöra Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Huvudavtalet och detta Biträdesavtal får tillgång till sådana uppgifter. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att sådan personal omfattas av en lämplig sekretessförbindelse.

7. Underbiträden och tredjelandsöverföringar
7.1 Godkända underbiträden när detta Avtal upprättades, finns listade i Bilaga 2 – På förhand godkända underbiträden.
7.2 Om Personuppgiftsbiträdet avser anlita nya underbiträden, är Personuppgiftsbiträdet skyldig att informera Kunden om detta, för att ge Kunden möjlighet att inkomma med eventuella invändningar.
7.3 Personuppgiftsbiträdet ska vid anlitande av nya underbiträden , tillhandahålla Personuppgiftsansvarig med information, som den Personuppgiftsansvarige anser nödvändig angående underleverantören inklusive, men inte begränsat till:
– Underleverantörens bolagsnamn.
– Vilket land underleverantören kommer att behandla
Personuppgiftsansvariges personuppgifter i.
– Vilken typ av tjänst underleverantören kommer att utföra.
7.4 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som gäller enligt detta Biträdesavtal.
7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarige om beslut att upphöra att använda sig av en underleverantör.
7.6 Den Personuppgiftsansvarige godkänner att Personuppgiftsbiträdet överför personuppgifter utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till, eller om åtkomst möjliggörs från, plats utanför EU/EES, ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, såsom EU-kommissionens modellklausuler.

8. Personuppgiftsincidenter
8.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål underrätta den Personuppgiftsansvarige efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident.
8.2 Personuppgiftsbiträdet ska bistå den Personuppgiftsansvarige med den information som rimligen kan krävas för att uppfylla dennes skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter.

9. Rättelse och radering av personuppgifter
9.1 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter efter instruktioner från Personuppgiftsansvarig.
9.2 Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter får Personuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna, som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utan dröjsmål, men senast inom etthundratjugo (120) dagar.
9.3 Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, radera eller återlämna personuppgifterna. För det fall Personuppgiftsansvarig inte begär radering sparar Personuppgiftsbiträdet all data, inkl personuppgifter, relaterat till Kundens konto i upp till 12 månader, varpå kontot raderas permanent. Detta för att Kundens konto ska kunna återaktiveras i upp till ett år efter avslutat abonnemang.

10. Ansvarsbegränsning
10.1
De ansvarsbegränsningar som anges i Huvudavtalet ska tillämpas för Personuppgiftsbiträdets ansvar enligt detta Biträdesavtal.

11. Överlåtelse
11.1
Detta avtal får inte överlåtas utan andra parts godkännande. Överlåtelser ska utgöra ett skriftligt komplement till detta avtal.

12. Avtalstid
12.1
Bestämmelserna i detta Biträdesavtal ska gälla så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter, för vilka den Personuppgiftsansvarige är personuppgiftsansvarig.

13. Tvistelösning
13.1
Tvister som uppstår i anledning av detta Biträdesavtal ska slutligt avgöras i enlighet med bestämmelserna om tvistlösning i Huvudavtalet.

Bilaga 1 - Instruktioner för behandling av personuppgifter

Ändamål
Ändamål för vilka personuppgifterna ska behandlas av Personuppgiftsbiträdet.

 • Fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet samt detta Biträdesavtal
 • Fullgöra Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning som är tillämpliga för Personuppgiftsbiträdet vid dennes behandling av personuppgifter enligt Avtalet och detta Biträdesavtal.

 

Kategorier av uppgifter
Personuppgifter som behandlas av Personuppgiftsbiträdet.

Vilka kategorier av personuppgifter som ska behandlas varierar beroende på vilka av Tjänstens funktioner, som används av den Personuppgiftsansvarige. Exempel på personuppgifter som ska behandlas i samband med Tjänsten är:

 • Kontaktuppgifter, såsom till exempel namn, e-postadress och adress mm.
 • Faktureringsinformation, såsom till exempel kundnummer, adress och referens mm.
 • Personaluppgifter, såsom personnummer och bankkontonummer samt personuppgifter om hälsa såsom sjukfrånvaro mm.

 

Kategorier av registrerade
Kategorier av registrerade som Personuppgiftsbiträdet på uppdrag av Personuppgiftsansvarig kommer att behandla personuppgifter om.

 • Användare, inkluderat Huvudanvändaren för den Personuppgiftsansvarige.
 • Den Personuppgiftsansvarige, om denne är en enskild firma.
 • Den Personuppgiftsansvariges anställda, kunder och leverantörer samt andra kategorier av registrerade vars personuppgifter den Personuppgiftsansvarige beslutar.
 • Beroende på vilken verksamhet som den Personuppgiftsansvarige väljer att använda Tjänsten inom kan Personuppgiftsbiträdet eventuellt och undantagsvis komma att behandla personuppgifter om minderåriga.

 

Behandlingsaktiviteter
Behandlingsaktiviteter som kommer att utföras av Personuppgiftsbiträdet.

 • Organisering, strukturering, lagring och insamling av personuppgifterna i form av filimport.
 • Överföring av personuppgifterna, för att fullgöra Personuppgiftsbiträdets skyldigheter i enlighet med punkt 4 i Biträdesavtalet.
 • Bearbetning eller ändring, kopiering, justering eller sammanförande och radering av personuppgifterna, för att på begäran av den Personuppgiftsansvarige fullgöra Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt punkt 5 i Personuppgiftsbiträdesavtalet.

 

Plats för behandling av personuppgifterna
Alla platser där personuppgifter kommer att behandlas av Personuppgiftsbiträdet.

 • Plats för behandlingen varierar beroende på vilka av Tjänsterna och funktionerna som används av den Personuppgiftsansvarige. En fullständig översikt avseende platser för respektive behandling finns i Bilaga 2 – På förhand godkända underbiträden.
 • Personuppgifterna lagras i en datahall i Sverige med full redundans i alla led. Säkerhetstester sker kontinuerligt, för att kontrollera efterlevnaden av säkerheten. Personuppgiftsbiträdet har att implementera tillräckliga processer och rutiner för behandlingen av personuppgifter.

Bilaga 2 - På förhand godkända underbiträden

Leverantör Syfte Plats
GleSYS AB Tillhandahåller IT-infrastruktur (servrar). Sverige
Swedbank Pay Tillhandahåller betalväxel för P&K TimeApp AB. Sverige
Fortnox AB Tillhandahåller mjukvara för fakturahantering och hanterar fakturering för P&K TimeApp AB. Sverige
Zendesk, Inc Tillhandahåller mjukvara för kundsupport. Tyskland
Amazon Web Services, Inc Tillhandahåller IT-infrastruktur för utskick av nyhetsbrev. Sverige
Amazon Web Services, Inc Tillhandahåller IT-infrastruktur för lagring av backup. Sverige
Google, LLC Tillhandahåller mjukvara för hantering av e-post. EU
Google, LLC Tillhandahåller utskick av transaktionella e-postmeddelanden. EU

Senast uppdaterad 2022-06-22

Kontakta oss på gdpr@timeapp.se om ni behöver ett signerat Personuppgiftsbiträdesavtal.

TIMEAPP VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

P&K TimeApp AB, org.nr. 556460-3669, (”TimeApp”) är programleverantör av affärssystemet TimeApp, nedan benämnt ”Tjänsten”. Denna Integritetspolicy beskriver hur TimeApp behandlar personuppgifter om dig som är användare av Tjänsterna (”Användare”), representant för ett företag som är kund, leverantör eller samarbetspartner till TimeApp eller potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till TimeApp, liksom om dig som besöker vår hemsida timeapp.se. TimeApp är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter och är därför ansvarig för att dessa uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

TimeApps kunder är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som görs vid kundens användning av Tjänsten. För sådan behandling är TimeApp personuppgiftsbiträde och behandlar endast personuppgifter enligt kundens instruktioner. TimeApp har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med sina kunder för att reglera behandlingen.

TimeApp värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vid frågor om TimeApps integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR TIMEAPP?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

 

Användare samt representanter för t.ex. kunder, leverantörer och samarbetspartners

TimeApp samlar in och lagrar följande information om dig som TimeApp behöver för att kunna kontakta dig som Användare eller som representerar ett företag eller organisation.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter som du förmedlar till TimeApp per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • I förekommande fall uppgifter om telefonsamtal med TimeApps växel eller kundtjänst.

Potentiella Användare eller representanter för potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners

TimeApp kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell Användare eller att du är representant på ett bolag som är potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till TimeApp. TimeApp behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta dig i din egenskap av (potentiell) Användare eller representant för en (potentiell) kund, leverantör eller samarbetspartner till TimeApp och för att fullgöra TimeApps åtaganden mot bolaget för vilket du är representant.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.

Besökare av TimeApps hemsida (timeapp.se)

I samband med att du besöker TimeApps hemsida samlar vi in följande information om dig som TimeApp behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets-ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

Rekrytering (arbetssökande hos TimeApp)

TimeApp samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster i TimeApp.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter i personligt brev och CV.
 • I förekommande fall bild.
 • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.

När det gäller besökare av TimeApps hemsida samt arbetssökande hos TimeApp kan personuppgifter om dig överlämnas till oss direkt från dig eller från det bemannings-, rekryterings- eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.

VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Användare och representanter för kunder, leverantörer och samarbetspartners

Ändamål Laglig grund
För att kunna hålla kontakten med en Användare eller en representant för kunden, leverantören eller samarbetspartnern, bl.a. för administration av Tjänsten och Användares konton, i syfte att tillhandahålla Tjänsten till kunden. Behandlingen är nödvändig för TimeApps berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte att fullgöra avtalet med kunden, leverantören, eller samarbetspartnern, dvs. företaget som du som Användare eller annan företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra TimeApps rättsliga förpliktelser.
För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om TimeApps varumärke och TimeApps produkter (t.ex. utskick av marknadsföringsmaterial).

(Observera att du alltid kan avregistrera dig från marknadsföringsmaterial via e-post genom att följa länken längst ner i e-postmeddelandet.)

Behandlingen är nödvändig för TimeApps berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke, Tjänsten och andra liknande tjänster till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
För att genomföra undersökningar rörande Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för TimeApps berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt varumärke, Tjänsten och liknande tjänster (intresseavvägning).
För att samla in statistik om Tjänsten och användningen av Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för TimeApps berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt varumärke, Tjänsten och liknande tjänster (intresseavvägning).

 

Potentiella Användare och representanter för (potentiella) kunder, leverantörer eller samarbetspartners

Ändamål Laglig grund
För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om TimeApps varumärke och produkter (t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till TimeApps evenemang och andra sammankomster m.m.). Behandlingen är nödvändig för TimeApps berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke, Tjänsten och andra liknande tjänster till dig eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
För att kunna erbjuda demokonton och/eller webbdemonstrationer av Tjänsten. Behandlingen är nödvändig för TimeApps berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke och Tjänsten till dig eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).

Besökare av TimeApps hemsida

Ändamål Laglig grund
För att säkerställa driften av TimeApps hemsida och Tjänsten.

För att kunna utveckla TimeApps hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur hemsidan används.

Behandlingen är nödvändig för TimeApps berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

Rekrytering (arbetssökande hos TimeApp)

Ändamål Laglig grund
För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens. Behandlingen är nödvändig för TimeApps berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för TimeApp (intresseavvägning).

HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till Användare och företagsrepresentanter lagras under den tid TimeApp bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen men raderas, såvitt avser representanter för kunder, senast tolv månader efter att avtalet med kunden upphört. Radering ska även ske när TimeApp får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

För närmare information om hur länge TimeApp lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta TimeApp. Kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

TILL VILKA LÄMNAR TIMEAPP UT DINA PERSONUPPGIFTER?

TimeApp lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja TimeApps åtaganden mot dig, kunder och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänster Personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av molntjänster eftersom TimeApp lagrar viss information i molntjänster.
Leverantörer och samarbetspartners TimeApp kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för TimeApp.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

TimeApp strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU/EES och all lagring av personuppgifter vid användning av Tjänsten sker inom Sverige.

För det fall personuppgifter överförs till land utanför EU/EES kommer TimeApp vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av tabellen nedan.

Rätt till tillgång Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som TimeApp behandlar.
Rätt till rättelse Om de personuppgifter som TimeApp behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.
Rätt till radering Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om TimeApp inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.
Rätt att göra invändningar Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att TimeApp behandlar dina personuppgifter.
Rätt till begränsning av behandling I vissa fall har du rätt att kräva att TimeApp begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att TimeApp endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.
Rätt till dataportabilitet Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet Du har rätt att inge klagomål om TimeApps behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. TimeApp har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

COOKIES

TimeApp använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner i Tjänsten och på hemsidan timeapp.se, bl.a. för att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

Det finns två olika typer av cookies som används av olika webbplatser. Det finns en typ av cookie som sparar information över en längre tid, och en annan typ av cookie som sparar information medan webbläsaren är öppen. TimeApp använder sig av den andra typen av cookie, som tas bort när du stänger ned fönstret. [Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy; https://www.timeapp.se/cookies].

Om du inte vill acceptera cookies kan du inaktivera detta i webbläsarens inställningar. Då lagras inga cookies, men det kan medföra att vissa funktioner i Tjänsten eller på hemsidan inte fungerar.

OM DU INTE LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL TIMEAPP

Om du inte lämnar dina personuppgifter till TimeApp finns risk för att TimeApp inte kommer att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

ÄNDRINGAR

TimeApp har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer TimeApp att publicera den justerade versionen på timeapp.se och i Tjänsten med information om när ändringarna träder ikraft. TimeApp kan även komma att lämna information på annat lämpligt sätt.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta TimeApp om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.  Du kan kontakta TimeApp via vår chattfunktion, den Interaktiva Supporten som finns i Tjänsten eller på kontaktuppgifter nedan:

P&K TimeApp AB

Org.nr: 556460-3669

Postadress: Torpvägen 12, 641 34 Katrineholm

Telefon: 0150-506 15

E-post: gdpr@timeapp.se

Senast uppdaterad 2022-06-22

SÅ HÄR ANVÄNDER VI COOKIES PÅ TIMEAPP.SE

Vad är cookies?

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla in standardinformation om Internetloggar och information om besökarnas beteende. När du besöker våra webbplatser kan vi samla in information från dig automatiskt via cookies eller liknande teknik.

För ytterligare information, besök allaboutcookies.org

Hur använder vi cookies?

TimeApp använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner i Tjänsten och på hemsidan timeapp.se, bl.a. för att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

Det finns två olika typer av cookies som används av olika webbplatser. Det finns en typ av cookie som sparar information över en längre tid, och en annan typ av cookie som sparar information medan webbläsaren är öppen. TimeApp använder sig av den andra typen av cookie, som tas bort när du stänger ned fönstret.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar din personliga information i vår Integritetspolicy.

Om du inte vill acceptera cookies kan du inaktivera detta i webbläsarens inställningar. Då lagras inga cookies, men det kan medföra att vissa funktioner i Tjänsten eller på hemsidan inte fungerar.

HANTERA COOKIES

Du kan återkalla eller ändra ditt samtycke till cookies på vår hemsida enligt instruktioner ovan. Du har även möjlighet att ändra inställningar för hur din webbläsare hanterar cookies, samt radera redan placerade cookies. Hur du hanterar cookies fungerar olika beroende på vilken webbläsare du använder, du hittar instruktioner på leverantören av webbläsarens hemsida. Nedan listar vi genvägar till supportsektionen om cookies för några av de vanligast förekommande webbläsarna.

ÄNDRINGAR AV VÅR COOKIEPOLICY

Vårt företag håller sin Cookiepolicy under regelbunden översyn och lägger ut eventuella uppdateringar på denna webbsida. Du kan hitta information om när denna policy senast uppdaterades längst ner på denna sida.

Senast uppdaterad 2022-06-21